[Photos | Videos | Report] 2016-04-29 BIGBANG (w/out T.O.P) Fantastic Babies FM Nagoya afternoon / evening

BIGBANG - FANTASTIC BABYS 2016 - Nagoya - 29apr2016 - YB 518% - 01

BIGBANG - FANTASTIC BABYS 2016 - Nagoya - 29apr2016 - YB 518% - 02

BIGBANG - FANTASTIC BABYS 2016 - Nagoya - 29apr2016 - Acetory - 02

BIGBANG - FANTASTIC BABYS 2016 - Nagoya - 29apr2016 - Acetory - 04

BIGBANG - FANTASTIC BABYS 2016 - Nagoya - 29apr2016 - Acetory - 11

BIGBANG - FANTASTIC BABYS 2016 - Nagoya - 29apr2016 - Happy_daes - 01

BIGBANG - FANTASTIC BABYS 2016 - Nagoya - 29apr2016 - Happy_daes - 02

BIGBANG - FANTASTIC BABYS 2016 - Nagoya - 29apr2016 - Happy_daes - 03

BIGBANG - FANTASTIC BABYS 2016 - Nagoya - 29apr2016 - High Lite - 07

BIGBANG - FANTASTIC BABYS 2016 - Nagoya - 29apr2016 - Number G - 08

BIGBANG - FANTASTIC BABYS 2016 - Nagoya - 29apr2016 - Number G - 09

BIGBANG - FANTASTIC BABYS 2016 - Nagoya - 29apr2016 - With G-Dragon - 02

BIGBANG - FANTASTIC BABYS 2016 - Nagoya - 29apr2016 - With G-Dragon - 05

Reports by MShinju and Susifg:

Reports BIGBANG FM Nagoya MShinju And Susifg (8)

Reports BIGBANG FM Nagoya MShinju And Susifg (1)

Reports BIGBANG FM Nagoya MShinju And Susifg (2)

Reports BIGBANG FM Nagoya MShinju And Susifg (3)

Reports BIGBANG FM Nagoya MShinju And Susifg (4)

Reports BIGBANG FM Nagoya MShinju And Susifg (5)

Reports BIGBANG FM Nagoya MShinju And Susifg (6)

Reports BIGBANG FM Nagoya MShinju And Susifg (7)

Please click on any thumbnail below to see an enlarged version:

Credit on pic.

Tags: BIGBANG G-Dragon gd TOP Taeyang Daesung Seungri VI SOL D-Lite T.O.P gdragon Choi Seung Hyun V.I. 빅뱅 권지용 지드래곤 최승현 태양 대성 승리 지용