[Photos | Videos | Report] 2016-04-30 BIGBANG (w/out T.O.P) Fantastic Babies FM Nagoya afternoon / evening

BIGBANG - FANTASTIC BABYS 2016 - Nagoya - 30apr2016 - Happy_daes - 03

BIGBANG - FANTASTIC BABYS 2016 - Nagoya - 30apr2016 - Happy_daes - 04

BIGBANG - FANTASTIC BABYS 2016 - Nagoya - 30apr2016 - Happy_daes - 05

BIGBANG - FANTASTIC BABYS 2016 - Nagoya - 30apr2016 - Happy_daes - 06

BIGBANG - FANTASTIC BABYS 2016 - Nagoya - 30apr2016 - Happy_daes - 07

BIGBANG - FANTASTIC BABYS 2016 - Nagoya - 30apr2016 - High Lite - 07

BIGBANG - FANTASTIC BABYS 2016 - Nagoya - 30apr2016 - High Lite - 12

BIGBANG - FANTASTIC BABYS 2016 - Nagoya - 30apr2016 - High Lite - 23

BIGBANG - FANTASTIC BABYS 2016 - Nagoya - 30apr2016 - Number G - 02

BIGBANG - FANTASTIC BABYS 2016 - Nagoya - 30apr2016 - Number G - 03

BIGBANG - FANTASTIC BABYS 2016 - Nagoya - 30apr2016 - Number G - 04

BIGBANG - FANTASTIC BABYS 2016 - Nagoya - 30apr2016 - Number G - 05

BIGBANG - FANTASTIC BABYS 2016 - Nagoya - 30apr2016 - Number G - 08

BIGBANG - FANTASTIC BABYS 2016 - Nagoya - 30apr2016 - Planetarium_SR - 01

BIGBANG - FANTASTIC BABYS 2016 - Nagoya - 30apr2016 - SR_VI_LOVE - 01

BIGBANG - FANTASTIC BABYS 2016 - Nagoya - 30apr2016 - SR_VI_LOVE - 02

BIGBANG - FANTASTIC BABYS 2016 - Nagoya - 30apr2016 - SR_VI_LOVE - 03

BIGBANG - FANTASTIC BABYS 2016 - Nagoya - 30apr2016 - SR_VI_LOVE - 04

BIGBANG - FANTASTIC BABYS 2016 - Nagoya - 30apr2016 - SR_VI_LOVE - 06

BIGBANG - FANTASTIC BABYS 2016 - Nagoya - 30apr2016 - Urthesun - 06

BIGBANG - FANTASTIC BABYS 2016 - Nagoya - 30apr2016 - Urthesun - 07

BIGBANG - FANTASTIC BABYS 2016 - Nagoya - 30apr2016 - Urthesun - 08

BIGBANG - FANTASTIC BABYS 2016 - Nagoya - 30apr2016 - With G-Dragon - 06

BIGBANG - FANTASTIC BABYS 2016 - Nagoya - 30apr2016 - With G-Dragon - 10

BIGBANG - FANTASTIC BABYS 2016 - Nagoya - 30apr2016 - YB 518% - 01

BIGBANG - FANTASTIC BABYS 2016 - Nagoya - 30apr2016 - YB 518% - 02

BIGBANG - FANTASTIC BABYS 2016 - Nagoya - 30apr2016 - Acetory - 09

BIGBANG - FANTASTIC BABYS 2016 - Nagoya - 30apr2016 - Always GD - 29

BIGBANG - FANTASTIC BABYS 2016 - Nagoya - 30apr2016 - Always GD - 30

BIGBANG - FANTASTIC BABYS 2016 - Nagoya - 30apr2016 - Gd_supporters - 01

BIGBANG - FANTASTIC BABYS 2016 - Nagoya - 30apr2016 - Gd_supporters - 02

BIGBANG - FANTASTIC BABYS 2016 - Nagoya - 30apr2016 - Happy_daes - 02

Reports by MShinju and Susifg:

2 BIGBANG FM Nagoya 2016-04-30 By MShinju And Susifg (5)

2 BIGBANG FM Nagoya 2016-04-30 By MShinju And Susifg (6)

2 BIGBANG FM Nagoya 2016-04-30 By MShinju And Susifg (7)

2 BIGBANG FM Nagoya 2016-04-30 By MShinju And Susifg (8)

2 BIGBANG FM Nagoya 2016-04-30 By MShinju And Susifg (9)

2 BIGBANG FM Nagoya 2016-04-30 By MShinju And Susifg (1)

2 BIGBANG FM Nagoya 2016-04-30 By MShinju And Susifg

2 BIGBANG FM Nagoya 2016-04-30 By MShinju And Susifg (2)

2 BIGBANG FM Nagoya 2016-04-30 By MShinju And Susifg (3)

2 BIGBANG FM Nagoya 2016-04-30 By MShinju And Susifg (4)

Please click on any thumbnail below to see an enlarged version:

Credit on pic. Video by 13OoZz.

Tags: BIGBANG G-Dragon gd TOP Taeyang Daesung Seungri VI SOL D-Lite T.O.P gdragon Choi Seung Hyun V.I. 빅뱅 권지용 지드래곤 최승현 태양 대성 승리 지용