[Photos | Videos] 2016-12-11 BIGBANG 1.to.10 The Final Concert Fukuoka Encore Day 3


BIGBANG Fukuoka Encore Day 3 2016-12-11 (62)

BIGBANG Fukuoka Encore Day 3 2016-12-11 (7)

BIGBANG Fukuoka Encore Day 3 2016-12-11 (9)

BIGBANG Fukuoka Encore Day 3 2016-12-11 (12)

BIGBANG Fukuoka Encore Day 3 2016-12-11 (16)

BIGBANG Fukuoka Encore Day 3 2016-12-11 (17)

BIGBANG Fukuoka Encore Day 3 2016-12-11 (25)

BIGBANG Fukuoka Encore Day 3 2016-12-11 (37)

BIGBANG Fukuoka Encore Day 3 2016-12-11 (42)

Anecdotes:

“BIGBANG10 The Concert 0.to.10 The Final” Fukuoka Japan 161211 PHOTO bigbangupdates

Credit on pic.

Tags: BIGBANG G-Dragon gd TOP Taeyang Daesung Seungri VI SOL D-Lite T.O.P gdragon Choi Seung Hyun V.I. 빅뱅 권지용 지드래곤 최승현 태양 대성 승리 지용