[Photos | Videos | Report] 2016-05-03 BIGBANG (w/out T.O.P) Fantastic Babies FM Chiba afternoon / evening

Reports by MShinju and Susifg:

BIGBANG FM Chiba Day 1 2016-05-03 (5)

BIGBANG FM Chiba Day 1 2016-05-03 (1)

BIGBANG FM Chiba Day 1 2016-05-03 (4)

BIGBANG FM Chiba Day 1 2016-05-03 (3)

BIGBANG FM Chiba Day 1 2016-05-03 (2)

Please click on any thumbnail below to see an enlarged version:

Credit on pic. Videos by Ririko_1212

Tags: BIGBANG G-Dragon gd TOP Taeyang Daesung Seungri VI SOL D-Lite T.O.P gdragon Choi Seung Hyun V.I. 빅뱅 권지용 지드래곤 최승현 태양 대성 승리 지용