Twitter Instagram Youtube Weibo Vimeo Facebook google pinterest
BIGBANGmusic-Logo-Headergrafik2016a.png

[Photos | Videos] 2017-01-21 BIGBANG10 0.to.10 The Final in Hong Kong Day 1BBmusic-HongKong-Day1-2017-01-21-005_Custom.jpg


BBmusic-Day-1-Hong-Kong-2017-01-21-02

BBmusic-Day-1-Hong-Kong-2017-01-21-03

BBmusic-Day-1-Hong-Kong-2017-01-21-04

BBmusic-Day-1-Hong-Kong-2017-01-21-05

BBmusic-Day-1-Hong-Kong-2017-01-21-06

BBmusic-Day-1-Hong-Kong-2017-01-21-07

BBmusic-Day-1-Hong-Kong-2017-01-21-08

BBmusic-Day-1-Hong-Kong-2017-01-21-09

BBmusic-Day-1-Hong-Kong-2017-01-21-10

BBmusic-Day-1-Hong-Kong-2017-01-21-11

BBmusic-Day-1-Hong-Kong-2017-01-21-12

BBmusic-Day-1-Hong-Kong-2017-01-21-13

BBmusic-Day-1-Hong-Kong-2017-01-21-14

BBmusic-Day-1-Hong-Kong-2017-01-21-15

BBmusic-Day-1-Hong-Kong-2017-01-21-16

BBmusic-Day-1-Hong-Kong-2017-01-21-17

BBmusic-Day-1-Hong-Kong-2017-01-21-18

BBmusic-Day-1-Hong-Kong-2017-01-21-19

BBmusic-Day-1-Hong-Kong-2017-01-21-20

TOP_oftheTOP-Hong-Kong-Day-1-2017-01-21-01

TOP_oftheTOP-Hong-Kong-Day-1-2017-01-21-02

TOP_oftheTOP-Hong-Kong-Day-1-2017-01-21-03

TOP_oftheTOP-Hong-Kong-Day-1-2017-01-21-04

TOP_oftheTOP-Hong-Kong-Day-1-2017-01-21-05

TOP_oftheTOP-Hong-Kong-Day-1-2017-01-21-06

TOP_oftheTOP-Hong-Kong-Day-1-2017-01-21-07

TOP_oftheTOP-Hong-Kong-Day-1-2017-01-21-08

TOP_oftheTOP-Hong-Kong-Day-1-2017-01-21-09

BBmusic-Day-1-Hong-Kong-2017-01-21-01

Credit on pic.

Tags: BIGBANG G-Dragon gd TOP Taeyang Daesung Seungri VI SOL D-Lite T.O.P gdragon Choi Seung Hyun V.I. 빅뱅 권지용 지드래곤 최승현 태양 대성 승리 지용