[Photos | Videos] 2018-08-04 Daesung performing at Army Event #빅뱅 #BBMusic BIGBANG180804 2018 화천 토마토 축제 대성이❤💛 https://t.co/RyDJlHiiAK 2018-08-04


나 강원도 토마토 축제왔다가 대성봄...이기자 부대 와서 뭐 행사도 하고 그러던데 있다 무대도 한데..
저거리에서 대성을 봤다고..ㅅㅂ 진짜 ㅅㅂ개오져 현실감 제로야 아이패드로 찍은거 손떨면서 핸폰으로 더시 찍어서 화질이 구리지만 ㅅㅂ 대성을 보다니 ㄹㅇ와..부모님도 계시던데.. https://t.co/Gq7u6wqRVT 2018-08-04Photo Impressions from today (2018-08-04).


Click on any of the photos below to see an enlarged version.

BIGBANG via bertty1017 - 2018-08-04 (details see below)
BIGBANG via bertty1017 - 2018-08-04 (details see below)
 • BIGBANG via kangdot0426 - 2018-08-04 (details see below)
 • BIGBANG via Happy_daes - 2018-08-04 (details see below)
 • BIGBANG via Happy_daes - 2018-08-04 (details see below)
 • BIGBANG via kangdot_jpn - 2018-08-04 (details see below)
 • BIGBANG via kangdot0426 - 2018-08-04 (details see below)
 • BIGBANG via High__Lite - 2018-08-04 (details see below)
 • BIGBANG via High__Lite - 2018-08-04 (details see below)
 • BIGBANG via kangdot_jpn - 2018-08-04 (details see below)
 • BIGBANG via High__Lite - 2018-08-04 (details see below)
 • BIGBANG via High__Lite - 2018-08-04 (details see below)
 • BIGBANG via bertty1017 - 2018-08-04 (details see below)
 • BIGBANG via bertty1017 - 2018-08-04 (details see below)
 • BIGBANG via Bbee0808 - 2018-08-04 (details see below)
 • BIGBANG via Bbee0808 - 2018-08-04 (details see below)
 • BIGBANG via High__Lite - 2018-08-04 (details see below)
 • BIGBANG via Bbee0808 - 2018-08-04 (details see below)
 • BIGBANG via Bbee0808 - 2018-08-04 (details see below)
 • BIGBANG via High__Lite - 2018-08-04 (details see below)

 • BIGBANG via kangdot0426 - 2018-08-04 (details see below)
  BIGBANG via Happy_daes - 2018-08-04 (details see below)
  BIGBANG via Happy_daes - 2018-08-04 (details see below)
  BIGBANG via kangdot_jpn - 2018-08-04 (details see below)
  BIGBANG via kangdot0426 - 2018-08-04 (details see below)
  BIGBANG via High__Lite - 2018-08-04 (details see below)
  BIGBANG via High__Lite - 2018-08-04 (details see below)
  BIGBANG via kangdot_jpn - 2018-08-04 (details see below)
  BIGBANG via High__Lite - 2018-08-04 (details see below)
  BIGBANG via High__Lite - 2018-08-04 (details see below)
  BIGBANG via bertty1017 - 2018-08-04 (details see below)
  BIGBANG via bertty1017 - 2018-08-04 (details see below)
  BIGBANG via Bbee0808 - 2018-08-04 (details see below)
  BIGBANG via Bbee0808 - 2018-08-04 (details see below)
  BIGBANG via High__Lite - 2018-08-04 (details see below)
  BIGBANG via Bbee0808 - 2018-08-04 (details see below)
  BIGBANG via Bbee0808 - 2018-08-04 (details see below)
  BIGBANG via High__Lite - 2018-08-04 (details see below)
 • BIGBANG via kangdot0426 - 2018-08-04 (details see below)
 • BIGBANG via Happy_daes - 2018-08-04 (details see below)
 • BIGBANG via Happy_daes - 2018-08-04 (details see below)
 • BIGBANG via kangdot_jpn - 2018-08-04 (details see below)
 • BIGBANG via kangdot0426 - 2018-08-04 (details see below)
 • BIGBANG via High__Lite - 2018-08-04 (details see below)
 • BIGBANG via High__Lite - 2018-08-04 (details see below)
 • BIGBANG via kangdot_jpn - 2018-08-04 (details see below)
 • BIGBANG via High__Lite - 2018-08-04 (details see below)
 • BIGBANG via High__Lite - 2018-08-04 (details see below)
 • BIGBANG via bertty1017 - 2018-08-04 (details see below)
 • BIGBANG via bertty1017 - 2018-08-04 (details see below)
 • BIGBANG via Bbee0808 - 2018-08-04 (details see below)
 • BIGBANG via Bbee0808 - 2018-08-04 (details see below)
 • BIGBANG via High__Lite - 2018-08-04 (details see below)
 • BIGBANG via Bbee0808 - 2018-08-04 (details see below)
 • BIGBANG via Bbee0808 - 2018-08-04 (details see below)
 • BIGBANG via High__Lite - 2018-08-04 (details see below)

 • Tags: BIGBANG G-Dragon gd TOP Taeyang Daesung Seungri VI SOL D-Lite T.O.P gdragon Choi Seung Hyun V.I. 빅뱅 권지용 지드래곤 최승현 태양 대성 승리 지용