[Photos | Videos | Report] 2016-05-15 BIGBANG (w/out T.O.P) Fantastic Babies FM Chiba afternoon / evening

BIGBANG FM Chiba Day 2 2016-05-15 (19)

BIGBANG FM Chiba Day 2 2016-05-15 (22)

BIGBANG FM Chiba Day 2 2016-05-15 (23)

BIGBANG FM Chiba Day 2 2016-05-15 (24)

BIGBANG FM Chiba Day 2 2016-05-15 (25)

BIGBANG FM Chiba Day 2 2016-05-15 (26)

BIGBANG FM Chiba Day 2 2016-05-15 (27)

BIGBANG FM Chiba Day 2 2016-05-15 (38)

BIGBANG FM Chiba Day 2 2016-05-15 (43)

BIGBANG FM Chiba Day 2 2016-05-15 (45)

BIGBANG FM Chiba Day 2 2016-05-15 (47)

BIGBANG FM Chiba Day 2 2016-05-15 (48)

BIGBANG FM Chiba Day 2 2016-05-15 (53)

BIGBANG FM Chiba Day 2 2016-05-15 (54)

BIGBANG FM Chiba Day 2 2016-05-15 (66)

BIGBANG FM Chiba Day 2 2016-05-15 (69)

BIGBANG FM Chiba Day 2 2016-05-15 (70)

BIGBANG FM Chiba Day 2 2016-05-15 (85)

BIGBANG FM Chiba Day 2 2016-05-15 (86)

BIGBANG FM Chiba Day 2 2016-05-15 (6)

BIGBANG FM Chiba Day 2 2016-05-15 (10)

BIGBANG FM Chiba Day 2 2016-05-15 (13)

BIGBANG FM Chiba Day 2 2016-05-15 (14)

Reports by MShinju, Susifg, KrouBang and Mystifize. Please click on the thumbnail to see an enlarged version:

 

Please click on any thumbnail below to see an enlarged version:

Credit on pic/video.

Tags: BIGBANG G-Dragon gd TOP Taeyang Daesung Seungri VI SOL D-Lite T.O.P gdragon Choi Seung Hyun V.I. 빅뱅 권지용 지드래곤 최승현 태양 대성 승리 지용